اجرای آسفالت

اجرای آسفالت

اجرای آسفالت پارکینگ ، محوطه ، پشت ام و غیره توسط ایزوگام تکبام تهران اجرا می شود.

کندن و برش آسفالت قدیمی تکبام با دستگاه های مجهز در کمترین زمان

اجرای آسفالت و پخش آن با فینیشر و دستگاه های پیشرفته

به طور کلی تمام آسفالت های رایج سرد و گرم با دانهبندی توپر داری سطحی صاف و تقریباً غیرقابل نفوذ می باشند که این صاف بودن و غیرقابل نفوذ بودن در هنگام بارندگی موجب کاهش ایمنی وسایل نقلیه میشود. به هنگام باران به علت کندی زهکشی آب سطحی در رویه های آسفالتی رایج که از عرض رویه صورت میگیرد پدیده پاشش بوسیله تایر وسایل نقلیه حتی از یک لایه نسبتاً نازك از آب بر روی رویه جاده ایجاد میشود که این پدیده مشکلات ذیل را بوجود می آورد :

الف- کاهش دید حرکت

ب- پدیده آب لغزی آسفالت که مفهوم آن تشکیل لایه ای از آب بین لاستیک و جاده است، باعث قطع ارتباط بین آنها می گردد و در این حالت مقاومت لغزشی کاهش پیدا کرده و کنترل وسیله نقلیه مشکل میگردد.

ج- مشکل دیگري که در هنگام بارندگی در رویه های متداول اتفاق میافتد انعکاس نور از رویه جاده میباشد که مانع دید و موجب بروز حادثه میگردد

اجرای آسفالت
اجرای آسفالت

 

عوامل یاد شده موجب شد که محققین به سمت استفاده از آسفالت متخلخل که کاربرد اولیه آن کاهش آب باران موجود از روي رویههاي فرودگاهها بود، گرایش پیدا کنند که اکنون به عنوان لایه رویه در روسازي راهها استفاده میشودی آسفالت متخلخل یکی از رویه های آسفالتی نو است که از دهه 1980 میلادي مورد استفاده وسیع قرار گرفته استی آسفالت متخلخل، عبارت است از یک مخلوط آسفالت با دانه بندي گسسته که پس از تراکم داراي درصد فضاي خالی زیاد تقریباً بیشتر از 20 % میشودی این درصد زیاد فضاي خالی، شبکهاي از مجاري را در جسم مخلوط پدید می آورد که هم بمنزله مخزنی براي جذب مقدار زیاد آب، برف و باران و هم بعنوان لایه زهکشی براي تخلیه آب به سمت شانه های راه، عمل میکند. همچنین زیرسازی آسفالت یکی از مهمترین نکات برای اجرای آن می باشد.

مزیت اصلی استفاده از این مخلوط تخلیه سریع آب از رویه جاده، کاهش آب لغزی و افزایش ایمنی وسایل نقلیه است. با زهکشی آب از میان منافذ مخلوط آسفالتی به جای عرض رویه، ضریب اصطکاك بین تایر وسیله نقلیه و رویه درحد مطلوب حفظ خواهد شد. همچنین مخلوط های آسفالت تهران بزرگ متخلخل Splash و پاشش را کاهش می دهند و قابلیت دید در شب و رویت نوار ترافیکی تفکیک خطوط را بهبود می بخشند که همه این عوامل در افزایش ایمنی موثر است.

 

اجرای قیرگونی
زیرسازی ایزوگام
× پشتیبانی 24 ساعته