عایق کار رطوبتی و ایزوگام کار

عایق کار رطوبتی و ایزوگام کار

1 كدام يك در عايق كاري رطوبتی كاربردي ندارند ؟

الف) ايزوگام ب) قيرگوني يك لايه ج) قيرگوني سه لايه *د) پشم شيشه

-2 ايزوگام شامل كدام يك از موارد زير بايستي باشد ؟

الف) علامت استاندارد ب) ضمانت نامه كتب ج) درج ایزوگام برروي آن *د) همه ي موارد

-3 درمورد علامت استاندارد ايزوگام كدام مورد صحيح تر است ؟

الف) علامت ايزوگام با كاغذ روي ايزوگام چسبانده شود ب) علامت استاندارد اجباري نيست
*ج) علامت استاندارد به صورت چاپي روي خود ورق های ایزوگام حك شده باشد د) همه ي موارد

-4 براي ايزوگام در سرويس ها كدام صحيح نيست ؟

الف) بايستي قبل از اجرای ایزوگام سطح زيرين را با قیرگونی آب بندي كرد
2 اندود كرد cm ب) بايستي قبل از اجراي ايزوگام سطح زيرين را با يك لايه ماسه سيمان به ضخامت
ج) بعد از اجراي ايزوگام نمي توان وسايل برنده را روي آن گذاشت
*د) مورد ب وج

-5 تفاوت ايزوگام وقير در كدام مورد صحيح نيست ؟

الف) ايزوگام اجراي سريعتري دارد ب) اجرای ايزوگام راحت تر است ج) ايزوگام استاندارد تر است *د) قير آب بندي بهتر است

-6 ي قر مورد استفاده در عمليات عايق كاري را چندبار مي توان گرم كرد و دوباره استفاده كرد؟

الف) 2بار *ب) فقط يك بار ج) به دفعات زياد د) 3بار

-7 درصورت وجود محيط باراني درمورد ايزوگام كدام صحيح است ؟

الف) اشكالي ندارد ب) اگر باران شديد نباشد اشكالي ندارد *ج) مجاز به نصب ایزوگام نيستيم د) هيچكدام

-8 در اجرای نصب ایزوگام كدام صحيح نيست ؟

الف) اولين لايه بايستي از قير استفاده كرد *ب) اولين لايه بايستي از گوني استفاده كرد
ج) گوني ها بايستي كاملاً صاف و كشيده شده پهن گردند د) گوني ها نبايستي دچار پارگي باشند

-9 در كدام محل ها بايستي ايزوگام را دولايه ويا چندلايه اجرا كرد ؟

الف) در محل ناوداني وآبروها ب) در روي كانال كولر ج) درهمه ي سقف *د) الف وب

-10 ارتفاع حداقل برگشت ايزوگام يا قیرگونی در سرويس ها بر روي ديوارها چقدراست؟

الف) روي ديوار اصلاً لازم به عايق كاري نداريم
10cm ( ب
20 cm( ج
30 cm( *د

-11 براي گوشه هاي اتصال ديوار به كف وخالي ماندن زيرمحل اتصال گوشه وكف كدام مورد صحيح است ؟

الف) ايزوگام با قیرگونی چندلايه اجرا گردد *ب) سطح ليسه اي زيرعايق كاري در محل گوشه ها مثلثي گردد
ج) تمهيدات خاصي لازم نيست د) با خاك نرم گوشه ها را پر كنيم

-12 درصورت وجود آب درقير؟

*الف) مجاز به استفاده نيستيم ب) با خارج كردن آب آن با گرما دادن زياد مجاز به استفاده هستيم
ج) مجاز به استفاده هستيم د) مورد ب و ج

-13 موارد ايمني درعايق كاري كدام است؟

الف) استفاده از دستكش ب) استفاده از كفش هاي ابري و غيرپلاستيكي ج) استفاده از لباس و روپوش مخصوص *د) همه ي موارد

-14 آيا درمورد مصرف نوع ایزوگام درمناطق بسيارسرد ويابسيارگرم تفاوتي وجود دارد؟

الف) خير ب) فقط بايستي ايزوگام استاندارد باشد *ج) بله به نوع ايزوگام بايستي توجه كرد د) الف وب

-15 مواد قيري را تا چه دمايي بايستي گرم نمود؟

الف) 150 *ب) 175 ج) 200 د) 225

-16 در كنارديوار دست انداز پشت بام قیرگونی انجام شده با زاويه چند درجه بايد خم شود؟

الف) 60 ب) 90 *ج) 135 د) 180

-17 حداقل ضخامت گوني قير اندود بايد برابر چندميلي متر باشد ؟

الف) 2 *ب) 3 ج) 4 د) 5

-18 درعايق كاري بام، ترتيب قرارگيري عايق كاري رطوبتي وحرارتي چگونه است ؟

*الف) عايق رطوبتي روي عايق حرارتي اجرا مي شود ب) تفاوتي ندارد
ج) عايق حرارتي روي عايق رطوبتي اجرا شود د) بستگي به شرايط منطقه اجراي كار دارد

-19 براي جلوگيري از نفوذ رطوبت در كف سازي اطلاق ها معمولاً ازكدام مصالح استفاده مي شود؟

*الف) بلوگاژ ب) قيرگوني ج) بتن ريزي د) شفته آهكي
در پي و بام ساختمان به ترتيب از چه روشي براي عايق كاري رطوبتي استفاده مي شود ؟
الف) آب بندي ونم بندي ب) آب بندي-آب بندي *ج) نم بندي آ بندي د) نم بندي -نم بندي

-21 حداقل ضخانت آسفالت پوشش روي عايق هاي رطوبتي ایزوگام چند سانتي متر است ؟

الف) 2 *ب) 3 ج) 4 د) 5

-22 حداقل برگشت لبه ي عايق كاری از روي كرسي چيني چقدر است ?
30cm( 5 د cm( 20 ج cm( 10 ب cm ( *الف

-23 محل قرارگيری عايق رطوبتي در ديوارها به كدام عامل بستگي دارد؟

*الف) موقعيت ديوار وساختمان ب) زير ديوار ج) روي ديوار د) جوانب ديوار
-24 اگر در عايق كاري بيش از حد ( در قیرگونی ) قير مصرف شود ؟

الف) قير اضافي درتابستان جابه جا مي شود *ب) عايق كاري مطلوب تر است
ج) قير اضافي در عايق كاري تأثيري ندارد د) قير اضافي در زمستان ترك مي خورد

-25 ابتدا وانتهاي مسیر ایزوگام و قیرگونی ديوارخارجي از ……………………. است.

الف) از روي ديوار محافظ تا زير ازاره ب) روي ازاره تا داخل بلوكاژ *ج) زير قرنيز تا داخل بلوكاژ د) زير ازاره تا داخل بتن كف

-26 عرض گوني مصرفي براي اجرای قیرگونی پی و كرسي چيني در هرطرف چقدر بايد باشد؟

20 بيشتر از عرض پي وكرسي cm ( *الف) برابر عرض كرسي وپي ب
10 بيشتر از عرض پي وكرسي د) 10 درصد بيش از عرض بادكرسي cm ( ج

-27 لایه های ایزوگام قیرگونی درهنگام اتصال با يكديگر حداقل چقدر بايستي روي هم قرار گيرند؟

الف) 10 ب) 15 ج) 12 *د) 20

-28 علت استفاده از گونی در عايق كاری كدام است ؟

الف) مصرف قير كمتر *ب) داشتن سطح زبرتر ج) داشتن شطح صافتر د) جلوگيري از جابجايي قير

-29 مجاورت و تماس كداميك از موارد زير با عايق بندي و قیرگونی مجاز نيست ؟

الف) چوب ب) آهك *ج) بتن سيمان د) خاك رس

-30 در ارتباط با عایق کاری قیرگونی ایزوگام كدام گزينه غلط است ؟

الف) عايق كاري هنگام بارندگي مجاز نيست *ب) عاي قكاري برروي سطوح مرطوب مجاز نيست
ج) عايق كاري در دماي كمتر از 10 +درجه نبايد انجام شود د)اتصال عايق كاري با استفاده از ميخ مجاز نيست

عایق کار رطوبتی و ایزوگام کار

عایق کار رطوبتی و ایزوگام کار
عایق کار رطوبتی و ایزوگام کار

عایق کار رطوبتی و ایزوگام کار

برای استعلام هزینه های نصب ایزوگام تهران بزرگ ، ایزوگام کاری پشت بام ، قیمت قیرگونی ، قیمت نصب ایزوگام می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

09122956224 – 09124062606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

3 × 2 =

× پشتیبانی 24 ساعته