قیرگونی و عایق رطوبتی

قیرگونی و عایق رطوبتی

قیرگونی و عایق رطوبتی عایق یکی از متداولترین عایق مصرفی در ایران می باشد به این علت که در اکثر شهرهاي کشور مواد اولیه این عایقکاري به وفور یافت می شود . مواد مورد نیاز در این عایق قیرگونی می باشد ، که گونی مورد نیاز از کشورهاي خارجی وارد می شود و در سه اندازه مختلف به نامهاي ، گونی درجه یک ، درجه دو ، درجه سه در بازار یافت می شود . طبق آئین نامه مقررات ملی ایران ( مبحث 5 ) مشخصات گونی ایده آل عبارتند از : گونی باید نو ، ریز بافت ، کاملاً سالم وبدون آلودگی و چروك باشد و وزن آن در هر مترمربع حدود 380 گرم باشد. قیر ماده ایست سیاه رنگ مرکب از هیدروکربنهاي آلی با ترکیبات پیچیده که از تقطیر نفت خام بدست می آید.

انواع قیر که در کشور می باشد دو دسته هستند :

الف – 1 ) قیرهاي جامد که علامت اختصاري آنها AC بوده و مستقیماً از تقطیر نفت خام بدست می آید و بر حسب درجه نفوذپذیریشان نامگذاري می شوند و انواع اینگونه قیرها در ایران به شرح زیر می باشد :

280– 320 ، 220– 250 ، 180-200 ، 130-150 ، 85-100 ، 60-70

الف – 2 ) قیرهاي که با هوادادن به یکی از قیرهاي نرم فوق تهیه می شوند و عبارتند از : قیرهاي 10-20 و 30-20 و 40-50 و 60-70

ب ) قیر جامد اکسید شده که با علامت اختصاري R که معرف انعطاف پذیري قیر است نمایش داده می شود ، این قیر از دمیدن هوا در مخلوطی از قیرهاي نرم و مواد روغنی سنگین بدست می آید و بر حسب نقطه نرمی و درجه نفوذپذیري بصورت زیر نامگذاري کرده اند 25-85 و 15-90

ویژگی های عمومی قیر ها :

1- غیر قابل نفوذپذیر در مقابل آب و رطوبت

2- مقاومت در برابر اسیدها، بازها و نمکها

3- چسبندگی

معایب قیر :

قیر در وضعیتهاي زیر برخی از خواص خود را از دست می دهد ، به طوریکه نمی توان از آن به خوبی اسفاده کرد :

الف ) تجزیه شدن در دماي زیاد و تبدیل آن به ذغال ، توأم با اشتعال

ب ) تغییر شکل در مقال فشار و حلالها

مزایاي قیر :

1- صرفه اقتصادي نسبت به بعضی عایقهاي رطوبتی

2- اطمینان از نظر کاراییی با توجه به پیشینه مصرف

معایب عایق قیرگونی :

-1 پوسیدگی این عایق به مرور زمان

-2 پارگی بر اثر نشتهاي احتمالی ساختمان

-3 عمر مفید عایق به طور متوسط کمتر از 10 سال بوده و ترمیم متناوب آن با مشکلات اجرایی زیاد و هزینه هاي قابل توجه همراه است

-4 آلودگی محیط زیست را به دنبال دارد.

عایق هاي پیش ساخته ایزوگام :

ایزوگام ها معمولاً از مواد اولیه زیر تشکیل می شوند :

-1 قیر صنعتی 60-70

-2 مواد پلیمري به نام اتکتیک پلی پروپیلن

-3 یک لایه تیشوي نخدار ( پشم شیشه )

-5 یک لایه پلی استر سوزنی

-6 پودر تالک و در بعضی از این عایقها پودر مس 600 نیز بکار می رود

-7 فیلم پلی اتیلن

-8 باند و چسب

طبق استاندارد ایران این ایزوگام ها به دو دسته تقسیم می شوند :

-1 عایق های رطوبتی پیش ساخته ایزوگام تهران بزرگ مخصوص پی ساختمان ( عایق پی )

-2 عایق های رطوبتی پیش ساخته ایزوگام تهران بزرگ مخصوص سطوح خارجی ، بدنه استخر و تونلها ( عایق بام )

اجزاي تشکیل دهنده عایق پی :

-1 لایی : انواع لایی هاي زیر می توان در این عایق مورد استفاده قرار گیرد :

الف – 1 ) فلت الیاف شیشه ( تی ) مطابق مشخصات استاندارد 3891

ب – 1 ) فلت الیاف پلی استر مطابق مشخصات استاندارد 3880

ج – 1 ) منسوج نبافته پلی استر مطابق با استاندارد 3889 همراه فلت الیاف شیشه مطابق مشخصات استاندارد 3891

2 ماده آغشته کننده لایی :

ماده آغشته کننده هر یک ازلایی ها می تواند قیرو یا مخلوطی از قیر و افزودنیهاي اصلاح کننده باشد. سطح رویین عایق باید به منظور جلوگیري از چشبندگی داخل رول از مواد ریزدانه معدنی مثل پودر تالک و یا میکا پوشیده شود . سطح رویین باید یکواخت و عاري از هر گونه خوردگی و چین وچروك باشد . سطح زیرین عایق رطوبتی باید با فیلم پلاستیکی و یا مواد ریزدانه معدنی مثل پودر تالک پوشیده شود .

اجزاي تشکیل دهنده عایق ایزوگام بام :

متشکل از دو لایه نمدي است که لایه زیرین از فلت الیاف شیشه و لایه رویین از جنس منسوجات پلی استر می باشد ، این دو لایه بوسیله مذاب قیر اصلاح شده با مواد پلیمري اشباع می گردد ، به هنگام بسته بندي براي جلوگیري از چسبندگی هر طرف عایق با مواد ریزدانه و یافیلم پلاستیکی روکش می گردد . در اینجا لازم است که مشخصات استاندارد بعضی از مواد اولیه عایقهاي مذکور را بیان کنیم . منسوج پلی استر که بعنوان لایه اشباع شونده از مذاب قیری در قیرگونی و عایق رطوبتی پیش ساخته بکار می رود.

ویژگی هاي پلی استر نبافته :

1. منسوج باید 100 % از پلی استر تولید شده باشد.
2. سطح منسوج باید یکنواخت و نسبتاً صاف و هموار باشد .
3. منسوج در هنگام تا کردن ، تکه تکه و پاره کردن باید نسبتاً عاري از ذرات و مواد خارجی قابل مشاهده باشد.

4. منسوج باید که در هنگام رول در دماي 10 تا 60 درجه سانتی گراد چسبندگی نداشته باشد .
5. وزن هر رول نباید از 40 کیلوگرم تجاوز کند .
6. جذب شیره پلی استر باید یکنواخت ویکدست باشد .
7. رول ها باید به نحوي بسته بندي شوند که هنگام جابجایی اولاً باز نشوند ، ثانیاً بسته بندي باید منظم و عاري از وجود هر گونه فرورفتگی یا برآمدگی در مقطع بیرونی باشد .
8. رول ها باید در یک لفاف کاغذي یا پلاستیکی بسته بندي شوند

ویژگیهاي فیزیکی پلی استر نبافته :

1. حداقل جرم واحد سطح 105 گرم بر متر مربع ، 2. حداقل مقاومت کششی طولی 200 نیوتن بر 50 میلیمتر، . 3. حداقل مقاومت کششی عرضی 150 نیوتن بر 50 میلیمتر ، 4. حداقل افزایش نسبی طولی 50 درصد و حداقل افزایش نسبی عرضی 60 درصد و 6 . حداکثر کاهش وزن در دماي 105 درجه به مدت 5 ساعت 2 درصد

ویژگیهاي فلت الیاف شیشه یا تیشو :

1. فلت الیاف شیشه می بایستی داراي سطحی یکنواخت باشد.

2. فلت الیاف شیشه باید با رزین آغشته و پس از مراحل حرارت دهی کل از نظر شکل ظاهري و رنگ یکنواخت باشد.

3. فلت الیاف شیشه باید داراي نخ هاي تقویت از جنس شیشه باشد که فواصل معین و یکنواخت بطور پیوسته در تمامی طول فلت ادامه یابد .

4. روي سطح فلت باید هیچگونه خرده شیشه مشاهده نگردد.

5. فلت الیاف شیشه باید عاري از رطوبت بوده ، هنگام باز نمودن رول چسبنده نباشد .

6. فلت نباید براحتی دو پوسته شود و باید لبه هاي آن صاف و بدون چروك باشد .

قیرگونی و عایق رطوبتی
قیرگونی و عایق رطوبتی

شرح میزان واحد :

عرض 55 گرم بر متر مربع
جرم واحد سطح 20 گرم بر متر مربع
حداکثر فاصله نخ هاي تقویت کننده 20 میلیمتر
حداقل مقاومت کششی طولی 15 کیلوگرم بر 50 میلیمتر
حداقل مقاومت کششی عرضی 2 کیلوگرم بر 50 میلیمتر
1 درصد / حداقل افزایش نسبی طولی 5
1 درصد / حداقل افزایش نسبی عرضی 2

مزایاي عایق رطوبتی ایزوگام پیش ساخته :

-1 سبک بودن به مقدار حدود 4 کیلوگرم بر متر مربع
-2 مقاوم در گرماي 130 + درجه و سرماي 40 – درجه
-3 دچار پوسیدگی و شکنندگی نمی شوند
-4 داراي قابلیت انعطاف کامل می باشند
-5 بعلت دارا بودن لایه پلی استر در مقابل فشارهاي احتمالی از انبساط و انقباض ساختمان مقاوم می باشد.

معایب قیرگونی و عایق رطوبتی پیش ساخته :

1- فاسد شدن عایق بعد از 6 ماه از زمان تولید بعلت عدم نگهداري مطلوب باید بصورت عمودي در دماي 5 تا 35 درجه نگهداري شود

2- کم بودن طول عمرمفید طول عمر در حدود 15 سال

3 – گران بودن این عایقها عایقهایی که داراي مواد اولیه خارجی می باشند

4- در موقع ترمیم محل آسیب دیده از سایر جاها بالا می زند

5- تجزیه شدن بر اثر اشعه ماورابنفش .

در این نوع عایقها قیرگونی و پیش ساخته باید سطح کار عاري از گرد و خاك و رطوبت باشد و اگر سطح آسفالت باشد براي عایق کاری با ایزوگام باید به ازاء هر متر مربع سطح حداقل 300 گرم مشتق قیري رقیق شده در آب یا بنزین روي سطح پخش گردد و اگر سطح سیمانی بود باید به ازاء هر متر مربع سطح حداقل 280 گرم مشتق قیري رقیق شده در آب یا بنزین روي سطح پخش گردد . بعضی از کارخانه هاي تولید کننده عایقهاي پیش ساخته عایق با روکش آلومینیوم نیز تولید می کنند که حدود 85 % از نور و حرارت را منعکس می کند .

بعد از معرفی عایقهاي رطوبتی مذکور به معرفی عایق رطوبتی جدید می پردازیم . همانطور که در مقدمه طرح شد گران بودن قیر در سالهاي اخیر شرکتهاي تولید کننده مواد شیمیایی یک عایق رطوبتی با کارایی وکیفیت بهتر نسبت به سایر عایقها تولید کننده که این تلاشها به ثمر نشست و این عایق در حال حاضر در بازار موجود و از آن استفاده می شود.

قیرگونی و عایق رطوبتی
قیرگونی و عایق رطوبتی

شرایط انبار کردن رول ایزوگام

رول ها باید در یک مکان سرپوشیده و درجه حرارت 5 تا 40 درجه سانتیگراد نگهداري شوند.
اگر انبار کردن و نگهداري به طریقه فوق امکان نداشته باشد باید رول ها روي پالت قرار گیرند و با یک ورقه پلی اتیلن آنها را پوشاند.
براي استفاده و کارایی بیشتر از عایق هاي فوق مدت مجاز جهت نگهداري در انبار 12 ماه می باشد.

مزایاي محصولات تولیدی :

زیبایی و شکیل بودن نما
کاهش آلودگی صوتی
جلو گیري از اتلاف انرژي به دلیل در زبندي صحیح
عدم استفاده از میلگرد و قطعات آهنی
پوشش و عایق صدا و حرارتی اضافی
مقاومت بالا در برابر رسوخ
صرفه جوئی در مصرف انرژي
و حذف اثرات مخرب آن (UV) مقاوم در برابر اشعه ماوراي بنفش
کاهش آلودگی هوا
کاهش هزینه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
هوا بندي کامل
سهولت در نصب
مقاوم در برابر باد، باران، طوفانهاي شدید و آلودگی هوا
غیر قابل اشتعال
نظافت آسان

برای استعلام هزینه های نصب ایزوگام تهران بزرگ ، قیمت عایق رطوبتی در تهران ، قیرگونی و عایق رطوبتی ، نصب ایزوگام و عایق رطوبتی می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

09122956224 – 09124062606

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

9 + نوزده =

× پشتیبانی 24 ساعته